Upute autorima

Upute autorima/icama

Radovi trebaju biti pisani u standardnom formatu A4 (prored 1.5, font Times New Roman, veličina slova 12). Napomene stoje na dnu stranice, a ne na kraju teksta.

Rukopis treba organizirati i numerirati na sljedeći način:

0. stranica: naslov i podnaslov, ime(na) autora/ice(a), ustanova, adresa (uključujući i e-mail);

1. stranica: naslov i podnaslov, ključne riječi, sažetak na jeziku na kojem je napisan tekst;

2. stranica i dalje: glavni dio teksta.

Ako je tekst pisan na bosanskom, hrvatskom, srpskom, odnosno nekom drugom slavenskom jeziku, na njegovu kraju treba dati sažetak (na novoj stranici) na engleskom jeziku (uključujući i navođenje naslova), a ako je pisan na engleskom jeziku, sažetak treba biti na bosanskom, hrvatskom, srpskom, odnosno nekom drugom slavenskom jeziku.

Popis izvora i literature treba početi na novoj stranici.

Na kraju treba dodati sve posebne dijelove (crteže, tablice, slike) koji nisu mogli biti uvršteni u tekst.

Ukoliko se numeriraju, odjeljci trebaju biti označeni arapskim brojkama (1./1.1./1.1.1). Za različite razine upotrebljavati različite tipove slova:

1. Masnim slovima (Times New Roman)

1.1. Broj masnim slovima, a naslov masnim kosim slovima (Times new Roman)

1.1.1. Broj običnim slovima, a naslov kurzivom (Times New Roman)

Navodi u tekstu sastoje se od prezimena autora/ice i godine objavljivanja rada te, ako je značajno, broja stranice nakon dvotačke (sve u zagradama), npr.: (Jackendoff 2002) ili (Bolinger 1972:246). Ako je ime autora/ice sastavni dio teksta, navodi se na sljedeći način: Allerton (1987:18) tvrdi…

Kraće citate treba započeti i završiti navodnim znacima, a sve duže citate treba oblikovati kao poseban odlomak, odvojen praznim redom od ostatka teksta, uvučeno i kurzivom, bez navodnih znakova.

Riječi ili izraze iz jezika različitog od jezika teksta treba pisati kurzivom i popratiti prijevodom u zagradi, npr.: noun phrase (imenička fraza).

Primjere u radu koji se normalno ne uklapaju u rečenicu u tekstu treba brojčano označiti koristeći arapske brojke u zagradama i odvojiti ih od glavnog teksta praznim redovima. Ako je potrebno, primjeri se mogu grupirati upotrebom malih slova, a u tekstu se pozivati na primjere: (3), (3a), (3a, b) ili (3 a-b).

Na kraju rukopisa, na posebnoj stranici s naslovom Literatura, treba dati cjelovit popis korištene literature. Bibliografske jedinice trebaju biti poredane abecednim redom prema prezimenima autora/ica; svaka jedinica u posebnom odjeljku; drugi i svaki daljnji red uvučen; bez praznih redova između jedinica. Radove istog autora/ice složiti hronološkim redom, od ranijih prema novijima, a radove jednog autora/ice objavljene u istoj godini obilježiti malim slovima (npr. 2001a, 2001b). Ako se navodi više od jednog članka iz iste knjige, treba navesti tu knjigu kao posebnu jedinicu pod imenom urednika/ice, pa u jedinicama za pojedine članke uputiti na cijelu knjigu.

Imena autora/ica po mogućnosti treba dati u cijelosti.

Svaka jedinica treba sadržavati sljedeće elemente, poredane ovim redom i uz upotrebu sljedećih interpunkcijskih znakova:

 • prezime (prvog autora/ice), ime ili inicijal (odvojene zarezom), ime i prezime drugih autora/ica (odvojene zarezom od drugih imena i prezimena);
 • godina objavljivanja u zagradi iza koje slijedi zarez;
 • potpun naslov i podnaslov rada, između kojih se stavlja tačka;
 • uz članke u časopisima navesti ime časopisa, godište i broj, te nakon zareza brojeve stranica početka i kraja članka;
 • uz članke u knjigama: prezime i ime urednika/ice, nakon zareza skraćenica ur., naslov knjige, nakon zareza broj stranica početka i kraja članka;
 • uz knjige i monografije: izdanje (po potrebi), niz te broj u nizu (po potrebi), izdavač, mjesto izdavanja;
 • naslove knjiga i časopisa treba pisati kurzivom;
 • naslove članaka iz časopisa ili zbornika treba pisati pod navodnim znacima.

Nekoliko primjera:

Beaugrande, R. de, W. Dressler (1981), Introduction to Text Linguistics, Longman,  London

Crystal, David, ur. (1995), The Cambridge Encyclopedia of the English Language,

Cambridge University Press, Cambridge

Ivić, Milka (1979), “O srpskohrvatskim prilozima za način”, Južnoslovenski filolog 35,

1-18.

Peters, Hans (1993), Die englischen Gradadverbien der Kategorie booster, Gunter Narr Verlag, Tübingen

Thorne, J. P. (1970), “Generative Grammar and Stylistic Analysis”, u: J. Lyons, ur., New

Horizons in Linguistics, 185-197, Penguin Books, Harmondsworth

Guidelines for Authors

Contributions should be written using standard A4 format (1.5 spacing, Times New Roman 12). Use footnotes rather than endnotes.

Use the following order and numbering of pages:

Page 0: title and subtitle, author’s (or authors’) name(s) and affiliation, complete address (including e-mail address).

Page 1: title and subtitle, abstract in the language in which the article is written.

Page 2 etc.: body of the article.

If the article is written in Bosnian, Croatian, Serbian, or any other Slavic language, the summary (on a new page) should be written in English (including the title of the article). If it is written in English, the summary should be written in Bosnian, Croatian, Serbian, or any other Slavic language.

References, beginning of the new page.

At the end of the article, on a new page, any special matter (i.e. drawings, tables, figures) that could not be integrated into the body of the text.

If sections and subsections in the text are numbered, it should be done with Arabic numerals (e.g. 1./1.1./1.1.1.). Different font types should be used for section titles at different levels:

1. Bold (Times New Roman)

1.1. Numbers in bold, title in bold italics (Times New Roman)

1.1.1. Numbers in roman, title in italics (Times New Roman)

Within the text, citations should be given in brackets, consisting of the author’s surname, the year of publication, and page numbers where relevant, e.g. (Jackendoff 2002) or (Bolinger 1972: 246). If the author’s name is part of the text, use this form: Allerton (1987: 18) claims…

Quotations should be given between double quotation marks; longer quotations should be intented and set apart from the main body of the text by leaving one blank line before and after, printed in italics, without quotation marks.

Words or phrases in languages other than the language of the article should be in italics and accompanied by a translation in brackets, e.g. padež (case).

Examples should be numbered with Arabic numerals between brackets and set apart from the main body of the text by leaving spaces before and after. Use lowercase letters to group sets of related examples. In the text, refer to numbered items as ((3), (3a), (3a, b) or (3 a-b).

At the end of the manuscript provide a full bibliography, beginning on a separate page with the heading References. Arrange the entries separately by the surnames of authors, with each entry as a separate hanging intented paragraph. List multiple works by the same author in ascending chronological order. Use suffixed letters a, b, c, etc. to distinguish more than one item published by a single author in the same year (e.g. 2001a, 2001b). If more than one article is cited from the same book, list the book as a separate entry under the editor’s (or editors’) name(s), with crossreferences to the book in the entries for each article.

Use given names instead of initials whenever possible.

Each entry should contain the following elements in the order and punctuation given:

 • (First) author’s surname, given name(s) or initial(s), given name and surname of other authors, year of publication in brackets follwed by a comma;
 • Full title and subtitle of the work;
 • For a journal article: Full name of the journal and volume number, inclusive page numbers;
 • For an article in a book: full name(s) of editor(s), ed., title of the book, inclusive page numbers;
 • For books and monographs: the edition, volume or part number (if applicable), and series title (if any). Publisher, place of publication;
 • Titles of books and journals should be in italics;
 • Titles of articles should be in double quotation marks.

Some examples:

Beaugrande, R. de, W. Dressler (1981), Introduction to Text Linguistics, Longman,  London

Crystal, David, ed. (1995), The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press, Cambridge

Ivić, Milka (1979), “O srpskohrvatskim prilozima za način”, Južnoslovenski filolog 35, 1-18.

Peters, Hans (1993), Die englischen Gradadverbien der Kategorie booster, Gunter Narr Verlag, Tübingen

Thorne, J. P. (1970), “Generative Grammar and Stylistic Analysis” in J. Lyons, ed. New

Horizons in Linguistics, 185-197, Penguin Books, Harmondsworth