Spisak učesnika

Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres: 204 prijave i 228 učesnika/ca

J – jezik

K – književnost i kulturalne studije

Jovan Ajduković: Šta je novo u srpskoj i hrvatskoj lingvističkoj kontaktologiji u prvoj deceniji XXI veka? (J); prof. dr.; Beograd, Srbija

Katarina Aladrović-Slovaček: Razvojna obilježja dječjega jezika u ovladavanju sinatksom hrvatskoga standardnoga  jezika (J); znanstvena novakinja; Učiteljski fakultet; Lastovska 2, Zagreb, Hrvatska

Milivoj Alanović: Sintaksički i semantički tipovi objekata uz kauzativne glagole (J); doc. dr.; Filozofski fakultet; Zorana Đinđića 2, Novi Sad, Srbija

Marko Alerić i Tamara Gazdić-Alerić: Čimbenici koji utječu na stavove o standardnome jeziku (J); dr. sc.; Filozofski fakultet; Ivana Lučića 3, Zagreb, Hrvatska

Elmedina Alić: Govor Travnika krajem XIX vijeka (J); dipl. prof.; Travnička gimnazija; Fatmić 3, Travnik, BiH

Sava Anđelković: Boravišta komike u dramama o novobalkanskom ratu u Bosni i Hercegovini (K); doc. dr.; Paris IV-Sorbonne; Centre Universitaire Malesherbes, 108 bd. Malesherbes, Pariz, Francuska

Alica Arnaut: Modalne riječi i rečenično ustrojstvo  (J); dipl. prof.; Pedagoški fakultet; Londža 90/5, Zenica, BiH

Muhamed Arnaut: Neke jezičke osobine Nikoljskog evanđelja (J); mr. sc.; Pedagoški fakultet; Londža 90, Zenica, BiH

Miroslav Artić: Uz kontinuitet literarnog zajedništva u BiH (K); dipl. prof.; Srednja tehnička škola; Lermanova 53, Zagreb, Hrvatska

Vanda Babić i Denis Vekić: Gizdelin Jure Radojevića od Olova (K); prof. dr. i asistent; Sveučilište u Zadru; Obala kralja P. Krešimira IV/2, Zadar, Hrvatska

Muris Bajramović: Retradicionaliziranje svijeta u postmodernističkoj bosanskohercegovačkoj književnosti (K); doc. dr.; Pedagoški fakultet; Zmaja od Bosne 56, Zenica, BiH

Ivica Baković: Hrvatska i makedonska “bosanska drama” (K); znanstveni novak; Filozofski fakultet; Ivana Lučića 3, Zagreb, Hrvatska

Lidija Ban: Muško ljubavno pismo u suvremenoj hrvatskoj i bosanskoj književnosti (K); dipl. profesorica i dipl. knjižničarka; Trakya Üniversitesi, Edirne, Turska

Josip Baotić: Alternacija velara ispred i kod imenica ženskog roda u normi bosanskog jezika (J); prof. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Almir Bašović: “Smijeh kroz suze” na primjerima iz ruske i bosanskohercegovačke drame (K); viši asistent; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Tatjana Bečanović: Dezintegracija tradicionalnog vrednosnog sistema u naraciji Mirka Kovača (K); prof. dr.; Filozofski fakultet; Danila Bojovića b.b., Nikšić, Crna Gora

Ataol Behramoglu: O теме сравнительной литературы и вопросов поетическово языка вокруг поетических текстов İ. Сарайлича (K); prof. dr., predsjednik udruženja slavista Turske, Istanbul, Turska

Ante Bičanić: Pravopisna norma i standardizacija hrvatskoga jezika (J); mr.; Ivane Brlić Mažuranić 82, Zagreb, Hrvatska

Mirta Bijuković Maršić: Prostor grada u romanima Jasmina Imamovića (K); dipl. prof., asistentica na Odjelu za kulturologiju; Hrvatske republike 31a, Osijek, Hrvatska

Vesna Bjedov: Jezik priča Suza i radost didova Ivana Ićana Ramljaka u nastavi hrvatskoga jezika (J); dr. sc.; viša asistentica; Ulica sv. Petka 39, Osijek, Republika Hrvatska

Đuro Blažeka i Almira Džanić: Govor Velike Kladuše (J); dr. sc. i asistentica; Učiteljski fakultet i Pedagoški fakultet; Zagreb, Hrvatska i Bihać, BiH

Timea Bočkovac: Dvadeseta obljetnica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu (J); asistent; Filozofski fakultet; Ifjusag utca 6, Pečuh, Mađarska

Mirna Brkić: Predaje o vilama u tradiciji Hrvata Bosne i Hercegovine (K); doc. dr.; Filozofski fakultet (Mostar); Rudarska 105, Čitluk, BiH

Halid Bulić: Veznik dok u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku (J); mr. sc.; Svojat 127, Živinice, BiH

Refik Bulić: Ekavsko-jekavski govori u Bosni i Hercegovini (J); vanr. prof.; Filozofski fakultet (Tuzla); Svojat 127, Živinice, BiH

Helena Burić i Josip Lasić: Materinski jezik u multikulturalnom prostoru Australije (J); lektori hrvatskog; Cetinjska 7 i Sinjska 2, Waterloo, Kanada i Split, Hrvatska

Hatidže Burnić: Germanizmi u govoru Bosanske krajine (J); dipl. prof.; O. Š. Harmani I; Alije Isakovića 5, Bihać, BiH

Adriana Car-Mihec i Iva Rosanda Žigo: Zašto i kako – tri Hasanaginice i jedan Hasanaga? (K); prof. dr. i dipl. prof.; Rijeka, Hrvatska

Danilo Capasso i Martina Knežević: Italijanski jezik i jezici BHS: Lažni prijatelji, pravi prijatelji i novi prijatelji (J); doc. dr. i apsolventica; Filološki fakultet, Banja Luka, BiH

Ruggero Cattaneo: Lastrićevi prevoditeljski postupci u “Testimonium Bilabium” na primjeru XVII. homilije (J); dipl. prof.; Klasična gimnazija “Primo Levi”; Via Antonello da Messina, 5 – 20146 Milano, Italija

Suzana Coha: Predodžbe i značenja granice u hrvatskoj kulturi prve polovice 19. stoljeća  (K); dr. sc.; Filozofski fakultet; Ivana Lučića 3, Zagreb, Hrvatska

Dragana Cvijović: O vulgarizmima u Rečniku srpskohrvatskoga književnog jezika Matice srpske (J); istraživač saradnik; Institut za srpski jezik SANU; Đure Jakšića 9, Beograd, Srbija

Václav Čermák: Sistem obrade grčko-staroslavenskog indeksa (J); dr., Filozofski fakultet, Prag, Češka

Almedina Čengić: Ekspresionistički porivi Miroslava Krleže i Ahmeda Muradbegovića kao antagonizam ratovanju (Vučjak i Pomrčina krvi) (K); doc. dr.; Akademija scenskih umjetnosti; S. H. Muvekita 8, Sarajevo, BiH

Alena Ćatović: Orijentalno-islamska književna tradicija u stvaralaštvu Hasana Zijaije Mostarca (K); doc. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Ana Ćavar i Dinka Pasini: Stereotipizirane predodžbe i međukulturna kompetencija u nastavi hrvatskoga na stranim sveučilištima (K); znanstvena novakinja i viša lektorica; Filozofski fakultet; Ivana Lučića 3, Zagreb, Hrvatska

Svetlana Davkova-Gjorgieva: Leksički paraleli na nazivite od leksičko-semantičkata oblast postki (so poseben akcent na balkanskite turcizmi) (J); viš naučen sorabotnik; sorabotnik na proektot Makedonski dijalekten atlas; Grigor Prličev 5, Skoplje, Makedonija

Amira Dervišević: Postojanost novelističkog sižejnog obrasca na primjerima iz bošnjačke i hrvatske usmene proze (K); doc. dr.; Pedagoški fakultet; Džanića mahala 36, Bihać, BiH

Olgica Dodevska-Mihajlovska: Сатусот на македонскиот јазик кај Бошњаците во Република Македонија (J); viš naučen sorabotnik; sorabotnik na proektot Tolkoven rečnik na makedonskiot jazik; Grigor Prličev 5, Skoplje, Makedonija

Ursula Doleschal: Dvujazyčie v Karintii: nekotorye nabljudenija otnositel’no situaciji bosnijskogo, chorvatskogo ili serbskogo jazykov (J); prof. dr., predsjednica udruženja slavista Austrije, Klagenfurt, Austrija

Belkisa Dolić (Bihać, BiH): Govor Cazina (J); asistent; Pedagoški fakultet; Ul. Benjamina Kallaya 3, Bihać, BiH

Sonja Dolžan: Ahmet Šabo između analepse i prolepse (K); Marokova pot 24, Litija, Slovenija

Velid Draganović: Orijentalni identitet bosansko-hercegovačke književnosti: historijski presjek (K); viši ass.; Internacionalni Univerzitet u Sarajevu; Hrasnička cesta 15, Sarajevo, BiH

Josipa Dragičević: Žene i slavenska ideja u hrvatskim preporodnim časopisima (K); dipl. prof.; HAZU; Opatika 18, Zagreb, Hrvatska

Dragica Dragun: Usporedno čitanje bosanskohercegovačke i hrvatske dnevničke proze za djecu i mlade (Zlatin dnevnik Zlate Filipović i Mali ratni dnevnik Stjepana Tomaša) (K); viša ass.; Filozofski fakultet; Lorenza Jägera 9; Osijek, Hrvatska

Munir Drkić: Bilježenje vokala bosanskog jezika u arebici Omera Hume (J); viši ass.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Rašid Durić: Bošnjačkomuslimanska recepcija Njegoševa Gorskog vijenca i Smrti Smail-age Čengića kroz stilematiku turcizama (K); doc. dr.; Institut za slavistiku u Bochumu; Richard-Strauss-Weg 3, Petershausen, Njemačka

Šeherzada Džafić: Irfan Horozović: bosansko-hrvatska interkulturalna veza (K); ass.; Pedagoški fakultet; Džanića Mahala 36, Bihać, BiH

Muhidin Džanko: Andrić, Krleža i bogumilstvo (K); prof. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1; Sarajevo, BiH

Nirha Efendić: Porodične pjesme kao sastavnica bošnjačke usmene lirike (K); mr. sc.; Zemaljski muzej BiH; Zmaja od Bosne 3, Sarajevo, BiH

Dragana Francišković: Ivo Andrić, esejističko-kritički i putopisni radovi (K); doc. dr.; Učiteljski fakultet; Štrosmajerova 11, Subotica, Srbija

Sanja Franković: Obiteljska kronika o prerastanju povijesnih i kulturnih granica (Jasminka Domaš, Nebo na Zemlji) (K); mr. sc.; Kapelica 8, Labin, Hrvatska

Marina Gabelica: Narodni junak – junak naroda: interkulturalni elementi u narodnim pričama Jelice Belović-Bernadzikowski (K); znanstvena novakinja; Učiteljski fakultet; Savska 77, Zagreb, Hrvatska

Darija Gabrić-Bagarić: Bosanske značajke u trojezičnome rječniku Jakova Mikalje “Blago jezika slovinskoga” (J); znanstvena savjetnica; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Republike Austrije 16, Zagreb, Hrvatska

Sofija Gadžijeva: Tendencija izjednačavanja prezentske i infinitivne osnove kod glagola s vokalskom alternacijom u korijenu: usporedba podataka staroslavenskih i hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova  (J); dr. sc.; Staroslavenski institut; Demetrova 11, Zagreb, Hrvatska

Tamara Gazdić-Alerić: Jezična kultura javnih govornika (J); viša ass.; Učiteljski fakultet; Savska cesta 77, Zagreb, Hrvatska

Edisa Gazetić: Rodne i ideološke granice u romanima D. Sušića (K); doc. dr.; I. Sarajćića C-10, lamela 3, Tuzla, BiH

Alma Genjac-Nakičević: Govor Bošnjaka u Turskoj: Fonetsko-fonološke osobenosti (J); dipl. prof.; ass; Fakultet islamskih nauka u Sarajevu; Sarajevo, BiH

Aleksandra Gjurkova: Aktuelni tendencii vo makedonskiot publicistički stil (J); dr., viši znanstveni suradnik; Jurij Gagrin 45-1/1, Skoplje, Makedonija

Rajka Glušica: Prestandardizacijski procesi u crnogorskog jezika (J); prof. dr.; Filozofski fakultet; Obreška 21, Nikšić, Crna Gora

Vesna Grahovac-Pražić i Katica Balenović: Mali jezici u kontekstu globalizacije (J); prof. visoke škole i viši predavač; Učiteljski fakultet; Ante Starčevića 12, Gospić, Hrvatska

Alma Granov: Značaj i mjesto standardnog bosanskog jezika u digitalnom okruženju (J); doc. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Dolores Grmača: Književnost franjevaca Bosne Srebrene u književnim povijestima (K); doc. dr.; Filozofski fakultet; Ivana Lučića 3, Zagreb, Hrvatska

Helena Grochola-Szczepanek: Informacje o płci w słownikach języka polskiego i bośniackiego (J); dr. sc.; Instytut języka polskiego PAN; Al. Mickiewicza 31, Krakov, Poljska

Simona Gruevska-Madjoska: Za vlijanieto na angliskiot jazik vrz makedonskiot i vrz drugite balkanski slovenski jazici na leksicki plan (J); viši naučni saradnik; Institut za makedonski jazik “Krste Misirkov”; ul. “Grigor Prlicev” br. 5, Skoplje, Makedonija

Remzija Hadžiefendić-Parić: Objasnidbene (eksplikativne) konstrukcije u naučnom stilu (J); vanredni profesor; Bože i Nikole Bionde 2, Zagreb, Hrvatska

Dijana Hadžizukić: Kasaba kao semiološki prostor u pripovijetkama Zije Dizdarevića, romanima Ive Andrića i putopisu Zuke Džumhura (K); doc. dr.; Fakultet humanističkih nauka (Mostar); Donje Polje 72, Konjic, BiH

Senahid Halilović: Bosanskohercegovački lingvistički atlas: Dvije ankete i jedna izoglosa (J); prof. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Renate Hansen-Kokoruš: Genderne imaginacije u dramama Ahmeda Muradbegovića (K); prof. dr.; Institut za slavistiku; Merangasse 70, Graz, Austrija

Sanja Heraković: Govor Doca kod Travnika (J); dipl. prof.; Gimnazija, Travnik, BiH

Jasmin Hodžić: O jednom sintaksičkom modelu s figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i prostornim značenjem (J); dipl. prof.; XII ulica b.b. (Mazoljice), Mostar, BiH

Marijana Horvat: Sufiksalne imeničke izvedenice u Voltićevu Ričoslovniku (J); dr. sc.; Institut za hrvstki jezik i jezikoslovlje; Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, Hrvatska

Adijata Ibrišimović-Šabić: O prijevodu jedne Makove pjesme na ruski jezik (K); mr. sc.; Filozofski fakultet u Sarajevu; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Niaza Imamović: Doprinos Dalibora Brozovića bosanskohercegovačkoj dijalektologiji (J); dipl. prof.; O. Š. “Čengić-Vila I”; Atife Karalić – Čikma 11, Sarajevo, BiH

Irina Ivanova: Travnik kao orijentalni grad: Ivo Andrić, Travnička hronika (K); st. profesor; MGU; Lomonosovskij prospekt, d. 31, korp. 1, Moskva, Rusija

Enisa Ivojević: Doprinos Asima Pece bosanskohercegovačkoj dijalektologiji (J); ass.; Filozofski fakultet; Fanje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Dževad Jahić: Glavni pravci razvoja bosnistike od Prvog simpozija o bosanskom jeziku do danas (J); prof. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Agata Jawoszek: Bošnjački identitet vs. Identitet koji izmiče na primjeru odabranih romana (Šehid Zilhada Ključanina, Kad je bio juli Nure Hubijar Bazdulj, Nigdje, niotkuda Bekima Sejranovića i Kako vojnik popravlja gramofon Saše Stanišića) (K); mr. sc.; Institut za slavistiku, Jagelonski Universitet u Krakovu; al. Adama Mickiewicza 9a, Krakov, Poljska

Marko Jesenšek: Slovenski jezik v stiku podonavskega in alpskega prostora (J); prof. dr.; Koroška cesta 160, Maribor, Slovenija

Ružica Jovanović: Kratke bosanskohercegovačke folklorne forme u ,,Dnevniku Ignjata Vasića” (vođen 1872-1878) (K); dr. sc.; Visoka škola za vaspitače; Dobropoljska 5, Šabac, Srbija

Željko Jozić: O posavskim govorima s obiju strana Save (J); znanstveni suradnik; voditelj Odjela za dijalektologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, Hrvatska

Cecilija Jurčić Katunar: Sažetak kao podžanr znanstvenoga teksta (J); znanstveni novak; Filozofski fakultet; I. Klobučarića 1, Rijeka, Hrvatska

Jagoda Jurić-Kappel: Sistem žanrova u srednjovjekovnoj bosanskoj vjerskoj pismenosti / književnosti (J); dr. sc.; predavač; Institut für Slavistik; Spitalgasse 2-4, Hof 3, Beč, Austrija

Alen Kalajdžija: Klasifikacija bosanskih leksema u Maqbuli-arifu (J); mr. sc.; Fakultet humanističkih nauka; Sjeverni logor b.b., Mostar, BiH

Lidija Kapuševska-Drakulevska: Granicata kako trauma (niz primeri od makedonskata književnost) (K); prof. dr.; Filološki fakultet “Blaže Koneski“; Bul. “Krste Misirkov” b.b., Skoplje, Makedonija

Dženita Karić: Bošnjački hodočasni putopis ratnog i poslijeratnog perioda (1992-2010) (K); mr. sc.; Orijentalni institut; Čemerlina 5/II, Sarajevo, BiH

Maksim Karanfilovski: Nekoi funkcii na imperativot vo makedonskiot i vo drugite juznoslovenski jazici  (J); prof. dr.; Filološki fakultet ,,Blaže Koneski”; Bul. Krste Misirkov b.b., Skoplje, Makedonija

Zenaida Karavdić: Dijalektološka sintaksa (J); dipl. prof.; Špiljakova 7, Visoko, BiH

Marina Katnić-Bakaršić: Uloga zamjenica mi i oni u konstrukciji odnosa moći u diskursu (J); prof. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Safet Kešo: Identične fonetske pojave distantnih slavenskih područja (J); mr. sc., Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH

Pavao Knezović: Plurilingvizam hercegovačkih franjevaca (J); prof. dr., Zagreb, Hrvatska

Sanjin Kodrić: Ideja kulturalnomemorijske historije bošnjačke / bosanskohercegovačke književnosti (K); doc. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Andrijana Kos-Lajtman: Tri posmodernističke autorske prakse različitih nacionalnih habitusa – komparativno čitanje točaka srodnosti između romanesnog diskursa Dževada Karahasana, Milorada Pavića i Jasne Horvat (K); dr. sc.; Učiteljski fakultet; Ante Starčevića 55, Čakovec, Hrvatska

Dženan Kos: Granica i identitet/i u “Travničkoj hronici” I. Andrića (K); ass.; Edukacijski fakultet; Aleja konzula br. 5, Travnik, BiH

Petra Košutar: Europski uzori hrvatskim jezičnim priručnicima u 18. stoljeću (J); znanstvena novakinja; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83d, Zagreb, Hrvatska

Emilija Kovač: Hrvatsko-bosanskohercegovačka paralela u ženskom ratnom diskursu (K); dr. sc.; Graditeljska škola; M. Magdalenića 1c, Čakovec, Hrvatska

Zvonko Kovač: Bosanska (i) međukulturna književnost (opseg pojmova, granice i prekograničnost) (K); prof. dr.; Filozofski fakultet; Antona Dolenca 8, Zagreb, Hrvatska

Mirsad Kunić: Problem ruba i centra u bošnjačkoj epici (o graničnim identitetima još jednom) (K); doc. dr.; Filozofski fakultet; Tihomila Markovića 2, Tuzla, BiH

Nazif Kusturica: „Život kukaca“ V. Peljevina (K); prof. dr.; Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH

Kornelija Kuvač-Levačić: Motivi ranih majčinskih praksa unutar konstrukcije književnih ideologema (J. E. Tomić, Melita, 1899. i Mara Švel-Gamiršek, Mati, 1942.) (K); doc. dr.; Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru; Obala Petra Krešimira IV, Zadar, Hrvatska

Anđelka Lazić: Eksplikacija orijentalizama u rečniku mačvanske tradicionalne kulture (J); prof. dr.; Visoka škola strukovnih studija za vaspitače; Bore Tirića 93, Šabac, Srbija

Aida Lončar: Fonetske, morfološke i leksičke osobine poezije Abdulvehhaba Ilhamije pisane na bosanskom (J); dipl. prof.; Gimnazija „Travnik“; Ul. Fatmić C1F3U2, Travnik, BiH

Mijo Lončarić: Govor Neuma i okolice (J); dr. sc., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska

Ivana Lovrić Jović: Prodor bosanskih leksičkih značajka u dubrovački govor 17. i 18. st.  (J); mr. sc.; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, Hrvatska

Nihada Lubovac: Grad u bh. književnosti (K); dipl. prof.; Prvomajska 31, Sarajevo, BiH

Amela Ljevo-Ovčina: Imenovanje bosanskoga jezika u Rusiji (J); ass., Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH

Catherine Mary MacRobert: How well did Hval know the Psalter? (J); dr. sc., predsjednica udruženja slavista Velike Britanije i Sjeverne Irske; Univerity Lecturer, Oxford Univerity; Lady Margaret Hall, Oxford, OX2 6QA, Velika Britanija

Alisa Mahmutović Rakovac: Frazeologija bošnjačke epske pjesme (J); doc. dr.; Univerzitet u Zenici; Fakultetska 3, Zenica, BiH

Ivan Majić: Sjećanje, melankolija i trauma: aspekti identiteta u romanima Meše Selimovića (K); znanstveni novak; Filozofski fakultet; Ulica grada Chicaga 23, Zagreb, Hrvatska

Ana Makišova: Gramatička sredstva izražavanja negacije (J); doc. dr.; Filozofski fakultet; Dr. Zorana Đinđića, Novi Sad, Srbija

Jolán Mann: Reprezentacija ženskosti u djelima Envera Čolakovića (K); kroatist i hungarolog; Mađarska nacionalna knjižnica “Széchényi”; Neptun utca 96, Budimpešta, Mađarska

Ana Marić: Glasovne promene u imeničkoj deklinaciji slovačkog i srpskog jezika  (J); vanredni profesor; Filozofski fakultet; Jastrebačka 36, Novi Sad, Srbija

Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić: Metafora kao odsustvo značenja u javnoj komunikaciji  (J); doc. dr.; Filozofski fakultet; Slavka Krautzeka bb, Rijeka, Hrvatska

Marina Martynova: Этническая идентичность и ее роль на Балканах (K); dr. sc.; Институт этнологии и антропологии РАН, зам. дир.; Ленинский проспект, 32-а, Moskva, Rusija

Patricia Marušić: Kanonizacija književnosti (K); mr. sc.; Učiteljski fakultet; Savska 77, Zagreb, Hrvatska

Darko Matovac: O prijedlozima u hrvatskom jeziku (J); lektor hrvatskoga jezika; Trakya Üniversitesi, Edirne, Turska

Željka Matulina, Zrinka Ćoralić i Merisa Kulenović: Lingvostilistički aspekti upotrebe germanizama u književnome tekstu suvremenih hrvatskih i bosanskohercegovačkih pisaca (J); redovna profesorica, izvanredna profesorica i asistentica;  Sveučilište u Zadru i Univerzitet u Bihaću; Obala kralja P. Krešimira IV, 2 i Džanića Mahala 36; Zadar, Hrvatska i Bihać, BiH

Nedad Memić: Pokušaj leksikografske obrade njemačkih transferskih riječi u bosanskom jeziku (J); dr. sc.; glavni i odgovorni urednik, Magazin KOSMO, Twist Zeitschriften Verlag GmbH Wien; Ruthgasse 21/7, Beč, Austrija

Isa Memishi: Šeh Hilmi Maliqi – autor dvije alhamijado pjesme na bosanskom jeziku  (K); doc. dr.; Filozofski fakultet; Priština, Kosovo

Emira Mešanović-Meša: Rječnici bosanskoga jezika (J); mr. sc.; Pedagoški fakultet; Skenderija 72, Sarajevo, BiH

Elvira Mezit: Granica i drugost u romanima Istočni diwan i Šahrijarov prsten Dževada Karahasana (K); dipl. prof.; Vrapčići 230, Mostar, BiH

Vesna Mikolič: Jezik bosanske i slovenske ljubavne poezije i proze Josipa Ostija (J); prof. dr.; Oddelek za slovenistiko, Fakulteta za humanistične; Titov trg 5 , Koper, Slovenija

Marija Milosavljević-Todorović i Marina Spasojević: Gramatička struktura iskaza u diskursu oglašavanja na internetu (J); mr. i mr.; Institut za srpski jezik SANU; Đure Jakšića 9, Beograd, Srbija

Galina Miškinienė: Славянская арабскоалфавитная письменность литовских татар (K); doc. dr., Vilnius, Litva

Bojana Mojsilović: O mađarizmima u savremenom srpskom jeziku (J); master, doktorand; Institut za srpski jezik SANU; Đure Jakšića 9, Beograd, Srbija

Jasmina Mojsieva-Gusheva: Idividualniot identitet vo suvremenoot svet (K); prof. dr.; Institut za makedonska literatura; Grigor Prlichev 5, Skoplje, Makedonija

Vesna Mojsova-Čepiševska: Proksemite kako ideologemi (J. Musabegović, F. N. Haver) (K); prof. dr.; Filološki fakultet Blaže Koneski; Bulevar Krste Petkov Misirkov b.b., Skoplje, Makedonija

Svein Mønnesland: Dvadeset godina bosanskog jezika (J); prof. dr.; Institut za istočnoevropske i orijentalne studije, Oslo, Norveška

Anđelko Mrkonjić: Motiv sjene u likovnom i književnom djelu (K); dipl. prof.; predavač na Odjelu za kulturologiju; Trg Sv.Trojstva 3, Osijek, Hrvatska

Hasnija Muratagić-Tuna: Status bosanskog jezika u Srbiji, Makedoniji i Kosovu (J); prof. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Izet Muratspahić: Status bosanskog jezika u Švedskoj (J); dr. sc.; Filozofski fakultet, Uppsala, Švedska

Nihad Murić: Farmakonimi i onomastika: Imena lijekova u Bosni i Hercegovini (J); mr. sc.; Peter-Mayr-Str. 3/1/4, Innsbruck, Austrija

Suljo Mustafić: Bosanski jezik u Crnoj Gori (J); dipl. prof.; Medresa u Podgorici; Polje bb-Celuga, Bar, Crna Gora

Lejla Nakaš: Jezik i grafija revidiranih natpisa sa stećaka (J); doc. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Iva Nazalević i Jelena Cvitanušić Tvico: Načini izražavanja dopusnosti u hrvatskome jeziku (J); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Rheinische Friedrisch-Wilhelms-Univerität Bonn; Zagreb, Hrvatska i Bonn, Njemačka

Orsolya Nemeth: The mode of presentation of the state of siege in the works Sarajevo Marlboro of Miljenko Jergović and Raport o stanie wojennym and Notatki z codzienności of Marek Nowakowski (K); doktorand; Catholic University Peter Pazmany; Nagytetenyi str. 242, Budimpešta, Mađarska

Lidija Nerandžić-Čanda: Tvorba  i tvorbene kategorije deverbativnih imenica u savremenom srpskom jeziku (J); Branka Radičevića 55, Sombor, Srbija

Marina Nikolić: Diferentivno stepenovanje u složenim rečenicama savremenog srpskog jezika (J); mr. sc.; Institut za srpski jezik SANU; Knez Mihailova 36, Beograd, Srbija

Mirela Omerović: O nekim konstrukcijama sa značenjem namjene u bosanskome jeziku (J); mr. sc.; Pedagoški fakultet; Skenderija 72, Sarajevo, BiH

Zvonko Orešković: Deskriptivni diskurs u putopisu o Bosni njemačkog putopisca druge polovice 19. stoljeća Johanna Rośkiewic; dr.; Institut für Slavistik; Spitalgasse 2-4, Hof 3, Beč, Austrija

Ismail Palić: Jezikoslovna bosnistika: Orijentacija jednog naučnog područja (J); vanr. prof.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Dimitar Pandev: Kognitivnata lingvistika vo slavistikata (Metaforata vo makedonskiot, bosanskiot, hrvatskiot i srpskiot jazik)  (J); prof. dr.; Filološki fakultet ,,Blaže Koneski”; Bul. Krste Misirkov bb, Skoplje, Makedonija

Vlado Pandžić: Hrvatski jezik i bosanski jezik u Ustavu FBiH (1994.) (J); prof. dr.; Filozofski fakultet; Lučićeva 3, Zagreb, Hrvatska

Dunja Pavličević-Franić: Razvoj ranoga leksikona u hrvatskome jeziku (J); Učiteljski fakultet; Savska cesta 77, Zagreb, Hrvatska

Sabine Pawischitz: Glagolski vid u gradišćanskohrvatskom jeziku (J); lektorica; Laimäckergasse 34/4, Beč, Austrija

Vildana Pečenković: Univerzalizam bosanskohercegovačkog sonetarija u okviru estetskog kanona južnoslavenske sonetistike (K); mr. sc.; Pedagoški fakultet; Ozimice II B2/D3, Bihać, BiH

Sanja Perić Gavrančić: Knjixica ruczna za mladiche latinski jezik usceche u bosanski izgovor sloxena (1832.) fra Ambroza Matića (J); dr. sc.; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, Zagreb, Hrvatska

Bernardina Petrović i Ivana Brač: Semantički opis jednosložnih riječi u hrvatskome jeziku (J); prof. dr. sc. i prof.; Filozofski fakultet; Ivana Lučića 3, Zagreb, Hrvatska

Ana Pintarić:  Interpretacija povijesne pripovijetke Djevojački grob Ćire Truhelke) (K); prof. dr.; dekanica i redovita profesorica u trajnome zvanju; Lorenza Jagera 9, Osijek, Hrvatska

Neda Pintarić: Vrjednovanje iskaza pomoću komunikacijskih priloga u hrvatskom i poljskom jeziku (J); prof. dr.; Filozofski fakultet; Ivana Lučića 3, Zagreb, Hrvatska

Alija Pirić: Elementi karnevalizacije u pripovijetkama Ive Andrića (K); vanr. prof.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1; Sarajevo, BiH

Anna Plotnikova: Этнолингвистическая география Боснии и Герцеговины (J); dr. sc.; Moskva, Rusija

Magdalena Polczynska: Graničnost pripovijedanja u prvome licu (K); ass.;  Filozofski fakultet u Rijeci; UAM u Poznanju, Poljska (doktorant); Ivana Klobučarića 1, Rijeka, Hrvatska

Elena Popovska: Saša Stanišić, “Kako vojnik popravlja gramofon” (K); ass.; Univerzitet u Grazu; Merangasse 70/I, Graz, Austrija

Sead Porobić: Proces sekularizacije u bošnjačkoj (bosanskohercegovačkoj) književnosti (K); dr. sc., lektor; Hamburg; Schleemkoppel 8, Hamburg, Njemačka

Ivana Prakaturović: Tragovima prošlosti emancipacije žena na slavenskom jugu (K); dipl. prof.; asistent – vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Osijeku; Lorenza Jagera 9, Osijek, Hrvatska

Emilian Pralat: Rukopisna baština srednjovjekovne Bosne i Hercegovine kao primjer kulturalnih odnosa između Istoka i Zapada (K); doktorand; Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanju; Ul. Szkolna 31, Turew, Poljska

Ivo Pranjković i Lada Badurina: Načini izražavanja imperativnosti (J); prof. dr. i prof. dr.;  Filozofski fakultet u Zagrebu i Filozofski fakultet u Rijeci; Zagreb i Rijeka, Hrvatska

Marina Protrka: Svoja, žuđena, nikad zadobivena. Predodžbe Bosne u novijoj hrvatskoj književnosti (K); doc. dr.; Filozofski fakultet; Grmača 5, Zagreb, Hrvatska

Bernisa Puriš: Poetska slika Drugog u bosanskohercegovačkim putopisima (J); mr. sc.; Filozofski fakultet; Samira Ćatovića Kobre 9, Sarajevo, BiH

Ibnel Ramić: Bošnjačka balada kao muzej kolektivnog historijskog pamćenja: historijska uvjetovanost i recepcija balade u bošnjačkoj književnoj kritici  (K); dipl. prof.; Pedagoški fakultet; Prve zeničke brigade 15b, Zenica, BiH

Johannes Reinhart: Istorija bosanskoga jezika u svjetlu srednjovjekovnih povelja (J); prof. dr.; Institut für Slawistik, Universität Wien; Spitalgasse 2-4, Hof 3, Beč, Austrija

Andrea Sapunar Knežević i Marijana Togonal: Hrvatski jezični standard u jeziku javne komunikacije (J); viša znanstvena suradnica; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe; Opatička 18, Zagreb, Hrvatska

Safet Sarić i Irma Marić: Orijentacija i karakterizacija pripadnosti nacionalnim književnostima unutar države Bosne i Hercegovine, te paralelizmi u južnoslavenskim okvirima (K); prof. dr. i asistentica; Univerzitet “Džemal Bijedić”; Sjeverni logor, b.b., Mostar, BiH

Danijela Stanić i Jelena Janković: Nazivi za boje u istočnohercegovačkom dijalektu (J); Institut za srpski jezik SANU; Beograd, Srbija

Milanka Stankić: Padežna sinonimija u srpskom jeziku (J); dipl. prof.; OŠ “Sveti Sava”; Aleja maršala Tita 18/2-4 , Subotica, Srbija

Milica Stojanović i Nataša Milanov: O glagolskoj polisemiji (J); doktorand i doktorand;  Institut za srpski jezik SANU; Đure Jakšića 9, Beograd, Srbija

Diana Stolac: Poučavanje hrvatskoga jezika u Australiji (J); prof. dr.; Filozofski fakultet; Rijeka, Hrvatska

Đurđa Strsoglavec: Priča po mjeri (proza Snježane Mulić i Lamije Begagić)  (K); doc. dr.; Filozofski fakultet; Bilečanska 5, Ljubljana, Slovenija

Edim Šator: Suglasnik “h” u natpisima na stećcima (J); viši ass.; Fakultet humanističkih nauka; Zalik Z3 LA, Mostar, BiH

Amela Šehović: Novi anglicizmi u bosanskom jeziku – neriješeno pitanje njegove ortografske norme (J); doc. dr.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Sead Šemsović: Osobenosti Međedovićevog doživljaja epskog arhetipa (K); mr. sc.; Filozofski fakultet; Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

Jožica Škofic: Slovenska narečja v stiku s hrvaškimi – raziskave za Slovenski lingvistični atlas (J); dr. sc.; višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Novi trg 4, Ljubljana, Slovenija

Stevka  Šmitran: Ivo Andrić pjesnik (K); prof. dr.; Universit degli Studi di Tramo; Via Tavo, 10, Montesilvano (Pescara), Italija

Drago Tešanović: O B. Kallayu (J); vanr. prof.; Filološki fakultet, Banja Luka, BiH

Paul-Louis Thomas: Kako napraviti zajedničku gramatiku BCHS (bosanskog, crnogorskog, hrvatskog, srpskog) jezika? (J); prof. dr.; Univerzitet Sorbona; 108 Boulevard Malesherbes 75850 Paris Cedex 17, Pariz, Francuska

Safet Tipura: Jezičke varijante – Kikić (J); dr. sc.; Lozana, Švicarska

Svetlana Tomić: Nov kulturni identitet srpskih književnica i njihov doprinos bosanskohercegovačkoj književnosti krajem 19.veka (K); mr. sc.; 6308 Tone Drive, Bethesda, Maryland, U.S.A

Branko Tošović: Standardološki red i haos (J); prof. dr.; Institut für Slawistik der Karl-Franzens Universität Graz; Carnerigasse 12/16, Graz, Austrija

Anisa Trumić: U potrazi za identitetom (Mraz i pepeo, Jasna Šamić) (K); dipl. prof.; Ul. Oslobođenja b.b., Živinice, BiH

Širin Tufan: Turkisms in the Balkans (J); dr. sc.; lecturer; Beykent University; Istanbul, Turska

Amira Turbić-Hadžagić i Indira Smajlović: Jezik bijeljinskih natpisa iz 14. stoljeća  (J); doc. dr.; Filozofski fakultet; Ul. M. Fizovića Fiska 6, Tuzla, BiH

Alojzija Tvorić: Stilske posebnosti tekstova u Ogledalu misničkom Ivana Ančića (J); dipl. prof.; Brčevec 131, Vrbovec, Hrvatska

Aleksander Urkom: Obrada tekstova jezika u dijaspori metodom korpusne lingvistike (J); doc. dr.; Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Department of slavonic studies; H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, Budimpešta, Mađarska

Nataša Urošević: Artikulacija kulturnog identiteta pogranične književnosti: primjer Istre (K); mr. sc..; Sveučilište Jurja Dobrile; Preradovićeva 1/1, Pula, Hrvatska

Elbisa Ustamujić: Susretanje svjetova u romanesknom izrazu Selimovićeve umjestnosti (K); prof. dr.; Fakultet humanističkih nauka; USRC “Midhat Hujdur-Hujka”, Mostar, BiH

Elena Uzeneva: Этнолингвистические методы в изучении Карпато-балканского региона (J); кандидат филологичесуких наук, доцент; Институт славяноведения РАН; Ленинский проспект дом 32-А, Москва, Россия

Zdeněk Valenta: Josip Milaković kao prvi propagator Lužičkih Srba (K); učitelj na univerzitetu (Ph.D); Katedra bohemistiki i slavistiki (PF UJEP); České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, Češka

Snežana Velkovska: Statusot na turcizmite vo makedonskiot i vo bosanskiot jazik (J); научен советник; Главен истражувач на проектот Толковен речник на македонскиот јазик; Григор Прличев 5, Скопје, Македонија

Ivana Vidović Bolt: Stereotipi u hrvatskoj i poljskoj etnonimskoj frazeologiji (J); Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Jelena Vignjević: Škola i sociolingvistički aktivizam (J); predavač; Učiteljski fakultet; Savska 77, Zagreb, Hrvatska

Anastazija Vlastelić i Borana Morić Mohorovičić: Sintaksa u hrvatskim jezičnim savjetnicima 20. i 21. stoljeća (J); znanstveni novak; Filozofski fakultet; Omladinska 14, Rijeka, Hrvatska

Marija Vlašić: Izlazak iz purizma ili treći hrvatski preporod (J), dr. sc.; Filozofski fakultet, Prag, Češka

Irena Vodopija i Valentina Majdenić: Zavičaj kao prostor interpretacije (K), izv. prof. i asistentica; Učiteljski fakultet; Lorenza Jagera 9, Osijek, Hrvatska

Silvana Vranić i Sanja Zubčić: Turcizmi u frazemima hrvatskih govora (J); izv. prof. i doc. dr.; Filozofski fakultet; Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka, Hrvatska

Sanja Vrcić-Mataija: Identitet dječjeg lika (K); dr. sc., viši predavač; Učiteljski fakultet u Rijeci, Odsjek za učiteljski studij u Gospiću; Dr. Ante Starčevića 12, Gospić, Hrvatska

Lidija Vukčević: Mitem Bosne u suvremenoj književnosti (K); dr. sc.; status slobodne književnice; Žumberačka 8a, Samobor, Hrvatska

Adam Walko: Pitanje identiteta u romanima Miljenka Jergovića i Sime Mraovića (K); PhD kandidat; ELTE Slavistički i baltički institut; Csepreghy u. 2. fsz. 2, Budimpešta, Mađarska

Arno Wonisch: Južnoslavenske zamjenice – sličnosti i razlike  (J); mr. sc.; Institut za slavistiku Univerziteta u Gracu; Merangasse 70, Graz, Austrija

Bogusłav Zieliński: Meša Selimović u Poljskoj (K); prof. dr.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznanji; Ul. Fredry 10, Poznanj, Poljska

Sandra Zlotrg i Jasmina Čaušević: Diskriminacija u jeziku: Istraživanja u BiH (J); dipl. prof. i mr.; Udruženje mladih lingvista i prevodilaca; Alojza Benca 1/1, Sarajevo, BiH

Zinka Zorko: Sintaksa in leksika v sodobni literaturi Porabskih Slovencev na Madžarskem (nadnarečni knjižni jezik) (J); akademičarka, zasl. red. prof. dr.;  Filozofska fakulteta, profesorica slovenskega jezika;  Koroška cesta 160, Maribor, Slovenija

Mateo Žagar: Grafetički pristup prijepisima Povelje Kulina bana (J); red. prof.; Filozofski fakultet; Putine 15d, Zagreb, Hrvatska

Vedrana Živković: Interkulturalnost u romanima Ante Gardaša (K); ass.; Učiteljski fakultet; Lorenza Jagera 9, Osijek, Hrvatska

Lejla Žujo: Umjetnica između stvaralačkog Erosa i ratnog Tanatosa u romanu Nermine Kurspahić i Jasmine Musabegović (K); dipl. prof.; Fakultet humanističkih nauka; Maršala Tita 82d, Mostar, BiH

Napomene:

Od 204 referata iz jezika je 119, iz književnosti 85.

Dvadeset i dva (22) referata prijavilo je po dvoje. Jedan referat prijavile su tri učesnice. Ukupno 228 prijavljenih: 69 iz BiH, 156 iz 20 evropskih zemalja (75 iz Hrvatske, 18 iz Srbije, po 10 iz Austrije i Makedonije, 6 iz Slovenije, po 5 iz Mađarske i Poljske, 4 iz Rusije, po 3 iz Crne Gore, Češke, Italije i Njemačke, po 2 iz Francuske i Turske, po 1 s Kosova, iz Litve, Norveške, Švedske, Švicarske i Velike Britanije) i po 1 iz Kanade i SAD-a.

Prijavljeni posmatrači: 2 iz BiH.