Škola jezika za strance

Škola predstavlja otvoreni i stalni obrazovni program namijenjen svima onima koji nisu izvorni govornici bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika a žele ga naučiti, odnosno unaprijediti ili usavršiti putem institucionalno organizirane nastave i uz pomoć visokokompetentnog nastavnog osoblja.

Nastava se odvija u više razina, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (A, B, C), i to u obliku grupnih ili individualnih, odnosno općih ili specijaliziranih kurseva. Nastavu vode iskusni, stručno te naučno obrazovani predavači – mahom akademsko osoblje i saradnici Slavističkog komiteta. U načelu, nastavu je moguće u cijelosti prilagoditi potrebama polaznika kurseva. Jezik na kojem se izvodi nastava u pravilu je engleski, naročito u početnim kursevima, ili – po potrebi – neki drugi strani jezik; nastava na bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku u cijelosti se odvija u konverzacijskim i, djelimično, u naprednim kursevima, u skladu s jezičkim kompetencijama polaznika kurseva.

Obavijesti u vezi sa Školom bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika za strance možete dobiti od koordinatora projekta doc. dr. Sanjina Kodrića:

sanjin.kodric@slavistickikomitet.ba