Historija i poetika književnosti BiH

Projekt je naučnoistraživačkog karaktera i podrazumijeva dugoročno široko zasnovano proučavanje bosanskohercegovačke književne prošlosti i savremene književne prakse, sve to s konačnim ciljem cjelovitog a raznolikog istraživačkog tretmana književnosti BiH. Shvatajući književnu djelatnost BiH kao „kompozitnu cjelinu“, projekt je otvoren i za integralno proučavanje bosanskohercegovačke književnosti, jednako kao i za proučavanje pojedinačnih nacionalnih književnosti u BiH – bošnjačke, bosanskohrvatske i bosanskosrpske – te književnih tradicija bosanskohercegovačkih nacionalnih manjina. U užem predmetnom i metodološkom smislu, projekt je otvoren za najrazličitija književnoznanstvena bosnistička pitanja i probleme te najrazličitije metodološke pristupe i interpretativne strategije, počev od onih danas više tradicionalnih, pa do sasvim recentnih načina razumijevanja književnosti i s njom povezanih kulturalnih i drugih pojava, kao i za različita komparativna i interdisciplinarna istraživanja. Projekt se odvija u više vremenski paralelnih tokova i sukcesivnih faza, i to kako u okvirima ciljanih istraživanja pod vodstvom Slavističkog komiteta, tako i u okvirima istraživanja vanjskih saradnika, uključujući i doktorante, magistrante i diplomante u oblasti proučavanja književnosti BiH iz zemlje i inozemstva. U pravilu, rezultati istraživanja objavljuju se u izdanjima Biblioteke Bosnistika ili u drugim odgovarajućim publikacijama.

Obavijesti u vezi s projektom Historija i poetika književnosti BiH možete dobiti od koordinatora projekta doc. dr. Sanjina Kodrića:sanjin.kodric@slavistickikomitet.ba