Senahid Halilović, predsjednik Slavističkog komiteta

Predsjednik Slavističkog komiteta, foto: Zijah Gafić Foto: Zijah Gafić

Senahid Halilović (1958) redovni je profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirao (1980), magistrirao (1985) i doktorirao (1990) na Filološkom fakultetu u Beogradu. Odgovorni je urednik Bosanskohercegovačkog dijalektološkog zbornika i predsjednik Komisije za Općeslavenski i Evropski lingvistički atlas ANUBiH. Objavio je više od stotinu radova iz oblasti dijalektologije i normativistike i desetak knjiga (Bosanski jezik 1991, Govorni tipovi u međuriječju Neretve i Rijeke dubrovačke 1996, Pravopis bosanskoga jezika 1996, Gnijezdo lijepih riječi 1996; u koautorstvu: Gramatika bosanskoga jezika 2000, Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik 2009, Rječnik bosanskoga jezika 2010).

E-mail: senahid.halilovic@slavistickikomitet.ba
Telefon: +387 (0)33 253 170

Cijela biografija (preuzmite PDF)